• Kitap Tanıtımı

  Yayın Kurulu

   

   

  img1

  Bireysel İş Hukuku Dersleri

   

  Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

  Dr. Öğr. Üyesi Esra YİĞİ

  On İki Levha Yayıncılık

  Bu kitap esas itibariyle, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ders kitabı ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Kitabın ilk basısı olması itibariyle şimdilik lisans derslerinde anlatılan konulara öncelik verilmiştir. Lisans dersleri bakımından tali nitelikte olan konulara ileriki basılarda yer verilecektir. Kitapta alışılagelmiş bir plan yerine nispeten farklı bir plan tercih edilmiş ve diğer kitaplarda olmayan bazı konulara yer verilmesi uygun görülmüştür. Bir ders kitabında öğrencilerimizin öncelikli olarak yargı uygulamasının ne şekilde olduğunu bilmeleri gerektiği düşüncesi ile konuya ilişkin en yeni yargı kararlarına da yer vermeye çalışılmıştır. Bununla birlikte belirli konulardaki yargı kararlarında sık görüş değişikliğine rastlanması, en son görüşün ne yolda olduğunun belirlenmesini güçleştirmiştir. Uygulamadaki durum yansıtılarak kitabın sadece öğrenciler için değil, uygulayıcılar bakımından da yararlı olması amaçlanmıştır.(ÖNSÖZDEN)

   

  img2 

  Bireysel İş Hukuku 

  Prof. Dr. Ercan GÜVEN

  Prof. Dr. Ufuk AYDIN

  İlk baskısını 2004 yılında, 4857 sayılı İş Kanunu'nun henüz kabul edildiği dönemde yaptığımız Bireysel İş Hukuku isimli kitabımızın son baskısının üzerinden üç yıl geçti. Bu süre içinde, Bölge Adliye Mahkemeleri iş hukukundan kaynaklanan ağır yükün bir kısmını üstlendi. Yargıtay'ın iş davalarına bakan daire sayısı bire indirildi. Kanun koyucu iş davalarını hızlandırmak amacıyla işhukukunun temel ilkeleriyle hiç bağdaşmayacak biçimde "zorunlu arabuluculuk" uygulamasını mevzuata ekledi.

  Geçtiğimiz dönemin en önemli gelişmesi ise kuşkusuz Pandemi oldu. İş Hukukunda da önemli sorunlara yol açan Pandeminin geçici olduğu düşüncesiyle, Pandemi döneminde yapılan değişikliklere bu baskıda yer vermedim. Umarım bu öngörümde yanılmam ve iş ilişkilerinin her iki tarafı içinde zorlayıcı koşullara yol açan Pandemi kısa sürede gündemden düşer.

  Kitabın altıncı baskısında önceki baskılardaki çerçeve korunmuş olmakla beraber, bireysel iş hukuku teori ve uygulamasındaki gelişmelere yer verilmiş, kanun değişiklikleri metne işlenmiş; ayrıca olabildiğince çok yargı kararına ve akademik yayına atıfta bulunulmuştur. Bunların dışında internet kaynakları da kitabımızda yer bulmuştur. Kitabın düzeltmelerinde ve gözden geçirilmesinde asistanım Arş.Gör. Burcu EZER'in katkısı büyük oldu. Burcu, gerçek bir bilim insanı ciddiyetiyle kitabın yayına hazır hale getirilmesinde ciddi emek harcadı. Kendisine teşekkür ederim. Ayrıca kitabın baskısını gerçekleştiren Ahmet ÇELİK'e de sevgilerimi sunarım.

  İlk beş baskıda olduğu gibi, bu baskıda da kitabımızın öğrencilerimiz yanında, bireysel iş hukuku alanına ilgi duyan ya da bu alanda çalışanlara yararlı olmasını diliyorum.

  Eskişehir/İstanbul, Eylül 2020 Ufuk AYDIN

  img3 

  İş Hukuku

  Prof. Dr. Öner EYRENCİ

  Prof. Dr. Savaş TAŞKENT

  Prof. Dr. Devrim ULUCAN

  Dr. Öğr. Üyesi Esra BASKAN

   

  Beta Yayınevi

   

  Kitabın yeni (10.) baskısında -önemli bir yenilik olarak-Bireysel İş Hukuku yanında Toplu İş Hukuku'na da yer verilmiş. Böylelikle, kitap tüm İş Hukuku konularını kapsar bir nitelik kazanmış.

  Bilindiği üzere, Toplu İş Hukuku'nun yasal dayanağı 18.10.2012 tarihli 6356 sayılı "Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu"dur. Bu kanunda da zaman içinde çeşitli değişiklikler yapılmış Bu çalışmada da, yasalarda yapılan değişiklik ve eklemeler, öğretide öne sürülen görüşler ve Yargıtay kararlan geniş bir biçimde değerlendirilmeye çalışılmış. (Önsözden)

  Konu Başlıkları

  img4 

  Genel Bilgiler

  img5 

  İş Hukukunun Temel Kavramları ve Kanunun Kapsamı

  img6 

  İş Sözleşmesi

  img7 

  İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi

  img8 

  İşin Düzenlenmesi

  img9 

  İş Sağlığı ve Güvenliği

  img10 

  Türkiyede Mültecilik Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum - Geri Dönüş mü Birlikte Yaşam mı?

  Prof. Dr. Saniye DEDEOĞLU

  Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL

  Arş. Gör. Dr. Özlem KAHYA NİZAM

   

  Bağlam Yayıncılık

   

   

  Dünya genelinde yaşanan mülteci göçleri 2000’li yıllarla beraber hız kazanırken, Türkiye’de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum: Geri Dönüş mü, Birlikte Yaşam mı? başlıklı bu derleme kitap, Türkiye’nin, küresel göç haritasının merkezinde durduğunu göstermektedir. Göçmenlik, mültecilik ve toplumsal uyum gibi kavramlar ekseninde tartışılan zorunlu göç olgusu, Türkiye’de hukuksal, politik ve işgücü piyasalarında ortaya çıkan yapısal dönüşümlere dikkat çekmektedir. Kitapta yer alan çalışmalar, zorunlu göçün vatandaşlık, göç ve refah rejimi alanlarında kısa ve uzun vadede ciddi dönüşümleri barındırdığına işaret etmekte ve Türkiye’de mültecilerle beraber yaşamanın olanaklılığını sorgulatmaktadır. Göç yazınının en yetkin akademisyenleri tarafından hazırlanan bu kitap, güncel göç ve toplumsal uyum politikalarını farklı boyutlarıyla tartışmaya açmaktadır. Ayrıca Türkiye’de sığınmacı, geçici korunan ve şartlı mülteci gibi farklılaşan statülere sahip olan Iraklı, Afganistanlı, Suriyeli, İranlı, Somalili gibi zorunlu göçle gelenler ile Ukraynalı, Moldovyalı gibi farklı göçmen gruplara yönelik olarak saha çalışmalarıyla göçmenlerin özne olma halleri ve birlikte yaşam deneyimleri okuyucuyla paylaşılmaktadır. Kitapta yer alan değerlendirme yazıları ve İstanbul, Ankara, Isparta ve Gaziantep gibi farklı kentlerde yapılan saha çalışmaları, uluslararası göçün küresel/yerel, düzenli/düzensiz, toplumsal cinsiyet temelli ve siyasallaşan boyutlarını toplumsal uyum ve birlikte yaşam sorunsalı bağlamında yeniden düşünmemiz için fırsat yaratmaktadır. (Tanıtım Bülteninden)

   

  img11 

  Türkiye'de Grev Ertelemeleri ve Türk Endüstri İlişkilerine Etkileri

  Dr. H. Okan YILDIRIM

  Legal Yayıncılık

  Bu kitapta dünyada ve Türkiye’de grev ertelemelerine değinilmiş ve ulusal ve uluslararası mevzuat bakımından inceleme yapılmıştır. Özellikle Türk toplu iş hukuku açısından ertelemeden yasaklamaya doğru evrilen merhaleli geçiş gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Erteleme kararlarına yönelik yargı süreci; başvuru aşamasından Danıştay kararlarına ve bu kararların hukuki niteliğine kadar olan aşamaları da kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci ise iptal istemi ve bireysel başvuru yönünden incelenmiştir. Ayrıca kitapta uygulama örneklerinden yola çıkılarak grev ertelemelerinin Türk endüstri ilişkileri sistemine verdiği zararlar ve çözüm önerilerine de yer verilmiştir.

   

   

  img12 

   

  Küresel Sendikalar Kılavuzu

  Kıvanç ELİAÇIK

  Nota Bene Yayınları 

  "Üretimin, ticaretin ve hizmetlerin küreselleştiği dünyada çok uluslu şirketler, sermaye yanlısı hükümetler ve küresel baskı araçları karşısında uluslararası sendikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var."

  Küresel Sendikalar Kılavuzu, uluslararası sendikal hareketin tarihini inceliyor ve küresel sendikalar hakkında güncel bilgiler veriyor. Sendika eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanan kitap, konuyla ilgilenen araştırmacılar ve öğrenciler için de temel kaynak niteliği taşıyor. İlk bölümde, 1. Enternasyonal'den Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'na (ITUC), uluslararası meslek sekreterliklerinden küresel çerçeve sözleşmelere uzanan tarihsel süreç özetleniyor.

  İkinci bölümde mevcut tüm küresel sendika federasyonları, tarihsel gelişimleri ve güncel faaliyetleri bağlamında inceleniyor. Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL) Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) UNI Küresel Sendika (UNI) Uluslararası Gıda Tarım Turizm İşçileri Federasyonu (IUF) Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Eğitim Enternasyonali (EI) İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali (BWI) Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Uluslararası Sanat ve Eğlence İttifakı (IAEA) ve Uluslararası Ev İşçileri Federasyonu (IDWF) gibi küresel sendika federasyonlarının tarihçeleri, iletişim bilgileri, üyelik yapıları ve Türkiye'ye yönelik kampanyaları hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.

  Üçüncü ve son bölümde ise Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve diğer uluslararası kuruluşlar hakkında genel değerlendirmelere yer veriliyor.  (Tanıtım Bülteninden)

   

  681

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ