Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
50
-2016-

Makalenin Dili

: tr

  • Teoman Akpınar
  • Kemal Özyıldırım
Trakya Bölgesi’nde Tarımsal Faaliyette Bulunan Çiftçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

ÖZ

Çalışmanın amacı; tarım işlerinin Dünya’nın en tehlikeli sektörlerinden sayıldığı gerçeğinden hareketle, Trakya Bölgesi’nde yer alan illerde Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale kırsal kesimde tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin tarım işleri sırasında karşılaştıkları iş kazaları ve meslek hastalıkları ile tarımda iş sağlığı ve güvenliği konularındaki bilgi düzeyi veya eğitimlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın Evrenini Trakya bölgesindeki yer alan köyler, örneklemini ise bu köylerden rastgele örnekleme ile seçilen 80 köyde ikamet eden çiftçiler oluşturmaktadır. Anket uygulanan çiftçilerden % 29,3’ünün hafif veya ağır bir iş kazasına uğramış olduğu tespit edilmiştir. Çiftçilerden % 14’ünde meslek hastalığı olduğu saptanmıştır. Çiftçilerin % 95,7’si iş kazası ve meslek hastalığı eğitimi almamış, % 74,3’ü tarım ilaçları konusunda herhangi bir eğitim almamıştır. Tarımsal eğitimlerin yetersiz olduğunu düşünen çiftçilerin oranı ise % 92,5 olarak saptanmıştır. Trakya Bölgesi’nde kırsal alanlar ve köylerde yapılan saha çalışmasında elde edilen anket verileri SPSS programında analiz edilmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarının tarımsal iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı ilginin, önemin ve bilinçlenmenin artmasına sebep olacağı; araştırmacılara daha geniş kapsamlı çalışmalar için fikir verebileceği ve kamu otoritelerinin bu konuda atacakları adımlarda yön gösterici nitelikte olacağı kanaatindeyiz
Anahtar Kelimeler : Tarım, iş kazası, meslek hastalığı, iş sağlığı vegüvenliği, tarımda iş sağlığı ve güvenliği
Evaluation in the Context of Occupational Health and Safety of the Farmers Who Perform Agricultural Activities in the Thrace Region.

ABSTRACT

The purpose of the study; acting in the reality that the agricultural works are considered as one of the most hazardous sectors in the World, to reveal the level of knowledge and training of the farmers who perform agricultural activities in the rural area of the province located in the Thrace Region Tekirdağ, Kırklareli, Edirne and Çanakkale about occupational accidents and professional diseases they are exposed during agricultural activities and about occupational health and safety in the agricultural. The villages located in the Thrace Region and the farmers who residing in 80 villages which were selected by random sampling of these villages, constitute the universe of the study. It was determined that 29,3 % of the farmers surveyed, suffered a mild or heavy occupational accident. It was also determined that 14 % of the farmers had occupational diseases. 95,7 % of the farmers had not taken any training on occupational accidents and professional disease and 74,3 % of them had not taken any training on pesticides. The percentage of the farmers who think that their agricultural training is insufficient was determined to be 92,5 %. The survey data which were obtained in the area work in the rural areas and the villages in the Thrace Region were analyzed in the SPSS Statistical Package for Social Sciences program. We have the opinion that the results of this survey shall cause the attention and the importance and the consciousness for agricultural occupational accidents and diseases to increase and give ideas for wide-ranging studies and be of quality to show direction to the steps which public authorities shall take about this matter.
Keywords : Agricultural, occupational accidents, profession disease, occupational health and safety, occupational health and safety in agriculture

Kaynak Göster

APA
AKPINAR, T., & ÖZYILDIRIM, K., & . ( 2016). Trakya Bölgesi’nde Tarımsal Faaliyette Bulunan Çiftçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. Çalışma ve Toplum, 3(50), 1231-1270. https://doi.org/