• Prof. Dr. Gürhan Fişek’in Anısına Armağan Kitap

  Yayın Kurulu

  Prof. Dr. Gürhan Fişekin Anısına

  Armağan Kitap

  “Çocuk emeği” ve “işçi sağlığı iş güvenliği” konularında yaptığı çalışmalarla sosyal politika ve sosyal hekimlik alanına değerli katkıları olan, “dünyaya ve yaşama aldıklarından daha fazlasını veren insanlardan biri” olarak tanımlanan, işçiye emekçiye ve çalışan çocukların yitip giden çocukluklarına adanmış bir yaşamın simge isimlerinden, işçilerin ve emekçilerin hocası Prof. Dr. Gürhan Fişek Hocamız için Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı olarak bir armağan kitap çıkarmayı planlıyoruz. Hocamızın 2018’in Mart ayındaki 67. yaş gününe yetiştirmeyi planladığımız bu çalışma için öğrencileri, meslektaşları ve dostları olarak sizlerin katkılarınızı bekliyoruz.

  İşçi sağlığı iş güvenliği, çocuk emeği, kadın emeği, sosyal politika, toplum örgütçülüğü, çevre, sosyal hekimlik, sosyal güvenlik gibi Hocamızın çalışma alanlarından konuların armağan kitabımızın temel konularını oluşturacağını tahmin ediyoruz.

  Armağan kitabımızla ilgili genel kurallar ve yazım kuralları ekte sunulmaktadır. Kitaba katkıda bulunmak isteyen değerli yazarların muhtemel çalışma başlıklarını  armagankitap@fisek.org.tr adresine göndermeleri hazırlıklarımızı kolaylaştıracaktır. Makalelerin tam metinlerinin teslim tarihi 30 Kasım 2017’dir. Gönderilen makaleler, hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

  Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür eder, saygılar sunarız.

  Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

  Genel Kurallar

  1. Armağan kitaba gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

  2. Yazıların uzunluğu 7.500 – 8.000 sözcük arasında olmalıdır.

  3. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmelidir.

  Yazım Kuralları

  1. Yazı, word formatında, 1.5 satır aralığında, ana bölümlerinde 12 punto; dipnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf büyüklüğünde ve Times (New Roman) karakterinde yazılmalıdır.

  2. Yazının giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmemelidir. İzleyen bölümler yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde numaralandırılmalıdır.

  Yollamalar, Dipnot ve Kaynakça

  Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu yollama sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir:

  a) Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

  ·       Metin içindeki yollamada (kitap):

  (Said, 2002: 35).

  Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda:

  (Said, 2002a: 35); (Said, 2002b: 40).

  ·       Kaynakçada (kitap):

  Said, Edward W. (2002), Yeni Bin Yılda Filistin Sorunu (İstanbul: Aram Yayıncılık) (Çev. Ahmet Cüneyt, Ali Kerem ve Nuri Ersoy).

  ·       Metin içindeki yollamada (makale): (Waterbury, 1991: 15).

  ·       Kaynakçada (makale):Waterbury, John (1991), “Twilight of StateBourgeoisie”, International Journal of MiddleEasternStudies, 23 (1): 1-17.

  b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

  ·       Metin içindeki yollamada (kitap):(Balibar ve Wallerstein, 2000: 67).

  ·       Kaynakçada (kitap):Balibar, Etienne ve ImmanuelWallerstein (2000), Irk Ulus Sınıf (İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. Nazlı Ökten).

  ·       Metin içindeki yollamada (makale):(Sına ve Soyer, 1998: 108).

  ·       Kaynakçada (makale):Sına, Zeynep ve Serap Soyer (1998), “Sosyolojik Açıdan Kooperatifçilik Teorisinin Niteliğine İlişkin Düşünceler” , Amme İdaresi Dergisi, 31 (3): 103-117.

  c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

  ·       Metin içindeki yollamada (kitap):(Gönlübol vd., 1996: 45).

  ·       Kaynakçada (kitap):Gönlübol, Mehmet, Haluk Ülman, Ahmet Şükrü Esmer, Cem Sar, Duygu Sezer, Oral Sander ve Ömer Kürkçüoğlu (1996), Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995 (Ankara: Siyasal Kitabevi).

  İkiden çok yazarlı makaleler de yukarıdaki örneğe göre kaynakçada yer alacak ve yollamalar da bu örneğe göre yapılacaktır.

  d) Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

  ·       Metin içindeki yollamada:(Riddell, 1994: 53).

  ·       Kaynakçada:Riddell, Peter (1994), “MajorandParliament” , Kavanagh, Dennis ve AnthonySeldon (Der.), TheMajorEffect (London: Macmillan): 46-63.

  ·       Metin içindeki yollamada:(Geray, 1992: 236).

  ·       Kaynakçada:Geray, Cevat (1992), “Çevre İçin Eğitim”, Keleş, Ruşen (Der.), İnsan Çevre Toplum (Ankara: İmge): 223-240.

  e) Kurum yayınları:

  ·       Metin içindeki yollamada:(DPT, 1989: 145).

  ·       Kaynakçada:DPT (1989), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994 (Ankara).

  f) İnternet kaynakları:

  ·       Metin içindeki yollamada:(Çubukçu, 2009).

  ·       Kaynakçada:Çubukçu, Mete (2009), “Bu Kimin Zaferi?” ,

  http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp (15.06.2010).

  ·       Metin içindeki yollamada:(Dışişleri Bakanlığı, 2010).

  ·       Kaynakçada:Dışişleri Bakanlığı (2010),

  http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa (16.06.2010).

  g) Bunların dışında adı uzun çeşitli resmi yayınlara ya da mevzuata metin içinde yapılacak yollamalarda kısaltmalar kullanılmalıdır. Örneğin Devlet Memurları Kanunu için DMK, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun için ASBHK gibi.

  h) Yollamalar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ