Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Makalenin Dili

: tr

  • Ahmet Taşkın
İş Hukukunda İşletme Kavramı

ÖZ

İşletme, Türk İş Hukukunda ve mevzuatında sıkça kullanılmasına ve işyeri ile birlikte önemli bir kavram olmasına rağmen, 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanmış değildir. İşletme ve işyeri kavramlarının aynı şeyler olmadığı, işyerinin mal veya hizmet üreten teknik bir birim, işletmenin ise kural olarak kâr amacı güden ekonomik bir ünite olduğu doktrinde ve uygulamada herkes tarafından kabul edilmektedir. Bireysel iş hukukunda “işletme” kavramının önemi daha çok “iş sözleşmesinin işyeri ve işletmeden kaynaklanan geçerli nedenle feshi” ile işletmenin gereği olarak işin alt işverene verilmesi durumlarında ortaya çıkmaktadır. Bu ve benzeri konuların çözüme kavuşturulmasında işletme kavramının tüm boyutlarıyla ile alınması ve bunun için de öncelikle işletme kavramının yasal bir tanıma kavuşturulması gereklidir. Bu çalışma “işletme” kavramının son derece önemli olmasına rağmen iş mevzuatında tanımlanmadığını, uygulamada ve yargılamada kolaylık için tanımlanması gerektiğini vurgulamakta ve öneri getirmektedir
Anahtar Kelimeler : İşyeri, işletme, ticari işletme, üretim faktörleri, iş hukuku
Organization Concept in Labour Law

ABSTRACT

Enterprise, despite the use of the concept in Turkish Labour Law and legislation as a general rule with workplace is not defined in the Labour Act No. 4857. It is accepted by all that enterprise and workplace are not the same concept, while workplace is a technical unit that it produce commodity and service, but enterprise is a general economical unite that it’s goal is profit. In individual labor law, “enterprise” more than the importance of the concept of “arising from enterprise to business and therefore a valid termination of the employment contract” and the entity granting the employer in cases of child emerges as a requirement of the job. This work is “business” even though the concept is extremely important business legislation being defined, in practice, and stresses that this is only for convenience and the proposal brings to the proceedings
Keywords : workplace, enterprise, business organization, factors of production, labor law

Kaynak Göster

APA
TAŞKIN, A., & . ( 2012). İş Hukukunda İşletme Kavramı. Çalışma ve Toplum, 1(32), 75-112. https://doi.org/